Document pont. Del curriculum a la programació d’aula.

Quan parlem del Document pont ens referim a una ferramenta que facilita el pas del Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana a la programació d’aula.

El següent document conté l’explicació detallada de la concreció curricular per a l’aplicació de l’esmentat Decret a l’aula així com els aspects més rellevants.

 

Baix tindreu la concreció curricular per àrees.


Introducció


Aspectes rellevants

Concrecions curriculars

CIÈNCIES DE LA NATURA

Document pont


Perfil de criteris d’avaluació


Perfil d’indicadors d’èxit


Document pont


Perfil de criteris d’avaluació


Perfil d’indicadors d’èxit

CIÈNCIES SOCIALS

Document pont


Perfil de criteris d’avaluació


Perfil d’indicadors d’èxit


Document pont


Perfil de criteris d’avaluació


Perfil d’indicadors d’èxit

LENGUA CASTELLANA

Documento puente


Perfil de criterios de evaluación


Perfil de indicadores de logro


Documento puente


Perfil de criterios de evaluación


Perfil de indicadores de logro

MATEMÀTIQUES

Document pont


Perfil de criteris d’avaluació


Perfil d’indicadors d’èxit


Document pont


Perfil de criteris d’avaluació


Perfil d’indicadors d’èxit

VALENCIÀ, LLENGUA I LITERATURA

Document pont


Perfil de criteris d’avaluació


Perfil d’indicadors d’èxit


Document pont


Perfil de criteris d’avaluació


Perfil d’indicadors d’èxit

Podeu trobar més informació, i més concrecions curriculars del document pont a la seguent web del CEFIRE.


Document pont · CEFIRE