eXeLearning a l’ensenyament a distància.

eXeLearning és un programa lliure i obert per a crear continguts educatius d’una manera senzilla. 

Actualment existeixen multitud d’eines digitals que ens faciliten la creació de materials educatius per a compartir amb el nostre alumnat. eXeLearning és una opció de programari lliure per a crear recursos educatius interactius, que a més resulta d’especial interés a l’ensenyament a distància.

Encara que en general podem utilitzar eXeLearning per a crear qualsevol tipus de seqüència didàctica, ja que permet incorporar i organitzar diferents continguts (textos, enllaços, imatges, vídeos, materials creats amb altres ferramentes…), en aquest article ens centrarem en els avantatges que ofereix l’eina de cara al seu ús en l’educació a distància.

De fet és una eina molt utilitzada per a crear continguts per a aquesta mena d’ensenyament, com els materials de Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía (IEDA) o los de la Formación Profesional del País Vasco (BirtLH)..

Com començar...

1. Dissenyem la nostra seqüència didàctica, creant l’estructura del recurs i incorporant textos, imatges, enllaços, vídeos, materials embeguts… El recurs ha de contindre tota la informació i instruccions necessàries perquè l’alumnat el consulte, adquirisca coneixements i sàpia desenvolupar les tasques proposades. S’han de facilitar a més tots els enllaços, propostes d’eines digitals, intruments d’avaluació i altres materials necessaris per a complir amb els objectius d’aprenentatge.

2. Incorporem activitats d’autoavaluació. Per a facilitar el repàs dels coneixements adquirits, eXeLearning ofereix una àmplia varietat d’activitats interactives, que serviran perquè cada alumne comprove si ha comprés correctament l’abordat fins a aqueix moment. Hi ha gran varietat d’activitats, incloent alguns jocs:

 • Activitat de Geogebra
 • Activitat desplegables
 • Qüestionari
 • Llesta desordenada
 • Preguntes de Vertader-Fals
 • Preguntes d’elecció múltiple
 • Preguntes de selecció múltiple
 • Emplenar buits
 • Vídeo interactiu
 • Joc: Quext
 • Joc: VideoQuext
 • Joc: Rosco
 • Joc: Endevina

3. Una vegada hem acabat la seqüència didàctica podem posar-la a la disposició de l’alumnat de diverses formes:

a) Utilitzar-ho sense connexió. En el cas d’alumnat sense connexió a Internet o amb connexió de mala qualitat, podem exportar com a lloc web o com epub i facilitar-li l’arxiu en un pendrive o a través de correu electrònic perquè ho guarde en el seu equip. D’aquesta forma podrà consultar els continguts en local, a excepció dels enllaços i materials embeguts que sí que necessiten connexió a Internet. Per això, si volem que l’alumat treballe sense connexió, és important que tot el que necessiten estiga incorporat en el recurs en lloc d’enllaçat (documents, vídeos, àudios…). En el cas d’exportar com a lloc web, es crearà una carpeta amb tots els arxius; per a visualitzar el contingut simplement cal fer doble clic en l’arxiu index.html, i s’obrirà en el navegador que tinga per defecte l’equip.

b) Publicar-ho en Moodle. En el cas d’usar un LMS com Moodle, podrem incorporar el nostre recurs en format web o SCORM, perquè l’alumnat ho consulte i faça les tasques assignades. Si a més de les activitats d’autoavaluació es desitja plantejar alguna qualificable, podem configurar-les perquè, una vegada pujat el recurs com SCORM, es registren les notes que es vagen obtenint en la realizació d’activitats. Aquesta possibilitat existeix, ara com ara, en els iDevices de Geogebra, Qüestionari i en els quatre de Joc.

c) Publicar-ho en un espai web. Una altra opció és publicar-ho en algun espai web (per exemple Procomún, Graasp, BSCW social, o les plataformes que posen les CCAA a la disposició del professorat de la seua regió) i oferir la URL de consulta a l’alumnat. Si utilitzem altres plataformes o blogs que no admeten format SCORM, sempre podem publicar-ho en algun dels espais anteriorment suggerits, i incloure l’enllaç en el nostre espai.

Amb eXeLearning creem materials duradors que podrem utilitzar de l’una o l’altra forma en funció de les circumstàncies, facilitant l’accessibilitat als mateixos i l’aprenentatge amb o sense connexió.