Qué és el Treball cooperatiu?

Una de les estratègies més rellevants de l’escola inclusiva és la metodologia cooperativa, que sustenta l’aprenentatge en la interacció social entre iguals i en l’establiment d’un clima adequat que facilite múltiples aprenentatges, entre ells el soci – afectiu.

En paraules de Stainback i Stainback, “el terme «inclusió» fa referència a la possibilitat d’acollir a tots els alumnes, ensenyar a tots dins d’una mateixa escola”. Amb l’objectiu que l’alumnat se senta acollit i segur, i que se li done suport des de l’escola en els plans educatiu i social, aquest enfocament inclusiu pretén garantir que aquest alumnat, independentment de les seues característiques personals, siguen acceptats en igualtat, reconeguts pel que poden oferir i ajudats a aconseguir un aprenentatge satisfactori.

 

Dins d’aquest enfocament i els reptes educatius que planteja, la metodologia cooperativa es converteix en la millor aliada per a aconseguir aquests objectius:

  1. Fer a l’alumnat protagonista del seu aprenentatge, implicant-lo activament en el procés d’aprenentatge.
  2. Promoure la responsabilitat, autonomia i independència de l’alumnat, exigint una major responsabilitat en el seu procés d’aprenentatge i en el dels seus companys.
  3. Augmentar l’interés, la motivació i la implicació per part de tots i totes, creant un compromís cap a la cerca de l’èxit comú.
  4. Concebre la diversitat com el motor de l’aprenentatge, atés que l’estructura grupal afavoreix el coneixement mutu i per tant l’acceptació de les diferències personals que enriqueixen al grup.
  5. Desenvolupar la capacitat d’autocrítica: l’autoavaluació individual, grupal i a nivell classe ens farà veure quines coses funcionen bé i en quines coses hem de millorar, sempre amb l’objectiu d’un millor funcionament de la classe.
  6. Generar ambients de treball més lliures, còmodes i amables: a partir de la interdependència positiva que es crea dins del grup, cada alumne/a desenvoluparà i aplicarà d’una forma més adequada les seues capacitats, amb les quals alhora millorarà l’adquisició de les competències bàsiques necessàries per a la superació de l’escolaritat.
  7. Fomentar el desenvolupament d’habilitats socials i comunicatives, com aprendre a relacionar-se, escoltar activament, parlar i escoltar per torns, intercanviar idees i sentiments, entenent la participació com a font d’aprenentatge.
  8. Provocar una major integració social, millorant l’autoestima individual i reforçant la capacitat per a enfrontar l’adversitat i les tensions propis del creixement dins del grup, és imprescindible ajudar-los a aprendre a afrontar conflictes eficaçment.
  9. Conduir a l’alumnat cap a un rendiment més elevat per part de tots, a una major motivació per a aconseguir un alt rendiment, a tindre més perseverança en l’abordatge dels objectius i tasques plantejats i a un nivell superior de raonament i pensament crític.
  10. Afavorir l’ús de l’avaluació cooperativa com a font constant d’aprenentatge i d’estima a la contribució de cadascun dels integrants d’un grup.